Цахим хаяг:
Нууц үг:
Хайх
Он Цаг Бүсчлэл
1-р хэлхээ 2-р хэлхээ 1-р хэлхээ 2-р хэлхээ ХХУ 1-р хэлхээ 2-хэлхээ Усан хангамж
Түгээх төвийн
нэр
УДДТ № Батлагд
сан
Бодит Батлагд
сан
Бодит Батлагд
сан
Бодит Батлагд
сан
Бодит Бодит Батлагд
сан
Батлагд
сан
Батлагд
сан
Бодит Батлагд
сан
Дулаа
ны
ХХУ дулаа
ны
насос өмнө насос дараа Дулааны заалтын зөрүү
P1 P2 H М P1 P2 H М P1|| P2|| H P1 P2 H М T1 T2 T1 T2 T3 T1 T2 T Gxal м3/ц Gxху м3/ц Нийлбэр Нийлбэр Gxal м3/ц тоол
уурын заалт
тоол
уурын заалт
P1 P2