Цахим хаяг:
Нууц үг:
Хайх
Он Цаг Бүсчлэл
Процедур

1-р хэлхээ

2-р хэлхээ

1-р хэлхээ

2-р хэлхээ

ХХУ

1-р хэлхээ

2-хэлхээ

Усан хангамж

Түгээх төвийн
нэр

УДДТ №

Батлагд
сан

Бодит

Батлагд
сан

Бодит

Батлагд
сан

Бодит

Батлагд
сан

Бодит

Бодит

Батлагд
сан

Бодит

Батлагд
сан

Бодит

Батлагд
сан

Бодит

Батлагд
сан

Бодит

насос өмнө

насос дараа

P1

P2

H М

P1

P2

H М

P1||

P2||

H

P1

P2

H М

T1

T2

T1

T2

T3

T1

T2

T

Gxal м3/ц

Gxal м3/ц

Gxху м3/ц

Gxху м3/ц

Gxal м3/ц

Q-заалт Gj

Gxху м3/ц

Gxху м3/ц

P1

P2